Imakönyv

Reggeli imák

jesusprayerSzent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, Aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te Nevedért.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Mi Atyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Álmunkból felkelvén, leborulunk Előtted, Jóságos, és az angyalok dicsérőénekét zengjük Néked, óh Hatalmas: Szent, Szent, Szent vagy Isten, irgalmazz nekünk Isten Szülője által.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek…

Felkeltvén engem ágyamról és álmomból, Uram, világosítsd meg elmémet és nyisd meg szívemet és ajkaimat a Te dicséretedre, Szent Háromság: Szent, Szent, Szent vagy Isten, irgalmazz nekünk Isten Szülője által.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Váratlanul jő el a Bíró, és mindenkinek cselekedetei lelepleztetnek, kiáltsuk hát félelemmel az éj közepén: Szent, Szent, Szent vagy Isten, irgalmazz nekünk Isten Szülője által.

Uram irgalmazz. (12-szer)

Álmomból felkelvén, hálát adok Néked, Szent Háromság, mert nagy jóságosságodért és béketűrésedért nem haragudtál meg reám, a restre és bűnösre, és nem pusztítottál el törvényszegéseimmel együtt, hanem meghitt emberszeretetet mutattál irántam, és engem, aki a kétségbeeséshez álltam közel, fölkeltettél, hogy hajnalhasadáskor dicsőítsem a Te hatalmadat. Most pedig világosítsd meg értelmem szemét, nyisd meg ajkaimat, hogy a Te igédet tanuljam, a Te parancsolataidat megértsem, és a Te akaratodat teljesítsem, és szívem vallomásával énekeljem és dicsőítsem a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

50. zsoltár

Irgalmazz nékem Isten a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint töröld el az én vétkezéseimet. Teljesen moss meg engem törvényszegésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg engem. Mert ismerem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz légy igéidben és győztes ítéletedben. Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem anyám. Íme pedig, Te az igazságot szereted, bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat az én bűneimtől, és töröld el minden törvényszegésemet. Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg nékem a Te üdvösséged örömét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanítsam a törvényteleneket a Te utaidra, és a gonoszok megtérnek Hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. Mert, ha áldozatot kívánnál, adnék, de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz. Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek, töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében;
és az egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiában, aki az Atyától minden időknek előtte született; a Világosságtól való Világosságban, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett, aki egylényegű az Atyával és aki által mindenek lettek; aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától és emberré lett; aki keresztre feszíttetett miérettünk Poncius Pilátus idejében, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott a harmadik napon az Írások szerint; és felment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján;
és újból eljő dicsőséggel, ítélni élőket és holtakat, és az Ő Országának nem lesz vége;
és a Szent Lélekben, Úrban és Éltetőben, aki az Atyától ered, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, aki a próféták által szólott.
Hiszek egy, szent, egyetemes és apostoli Egyházban.
Egy keresztséget vallok a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámin.

Nagy Szent Makáriosz imái

I. Istenem, tisztíts meg engem, bűnöst, mert soha jót nem cselekedtem Teelőtted, és szabadíts meg a gonosztól, és legyen meg énbennem a Te akaratod, hogy elítéltetés nélkül nyithassam meg méltatlan számat és dicsőíthessem a Te szent Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

II. Álmomból felkelvén korahajnali éneket ajánlok fel Néked, Üdvözítő, és leborulva kiáltok Hozzád: Ne hagyj bűnben meghalnom, hanem Te, Aki önként vállaltad a keresztre feszítést, áraszd reám a Te irgalmadat, és sietve kelts fel engem, aki restségben fekszem és üdvözíts engem az Előtted való szolgálatban és imádságban. Krisztus Istenem, az éjszakai alvás után virrassz reám bűntelen napot és üdvözíts engem.

III. Álmomból felkelvén, Hozzád folyamodom, embereket szerető Uralkodó, és a Te könyörületeddel hozzálátok a Te műveidhez. Esedezem Hozzád: segíts meg engem minden munkámban, és szabadíts meg minden világi gonoszságtól, és az ördögi befolyástól ments meg engem, és vezess be a Te örökkévaló Országodba. Mert Te vagy az én Teremtőm és minden javaknak Gondviselője és Adományozója. Tebenned van minden bizodalmam, és Néked zengek dicsőséget, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

IV. Uram, Aki jóságod bőségében és könyörületességed sokaságában megadtad nékem, a Te szolgádnak, hogy az elmúlt éjszakát minden gonosz ellenség támadásától mentesen tölthessem el, Te Magad Uralkodó, mindenek Teremtője, méltass engem arra, hogy a Te igazi világosságoddal és megvilágosodott szívvel teljesítsem a Te akaratodat, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Nagy Szent Vazul imái

I. Mindenható Urunk, Seregek és minden testnek Istene, Aki a magasságban lakozol és az alázatosakra letekintesz, Aki megvizsgálod a szíveket és a veséket, és előre látod az emberek rejtett titkait; kezdet nélküli és örökkévaló Világosság, Akiben nincs átalakulás és árnyéka sincs a változásnak! Te Magad, halhatatlan Király, fogadd el mostani könyörgésünket, amelyet a Te irgalmad sokaságában bízva beszennyezett ajkainkkal mondunk. Engedd el vétkezéseinket, amelyeket cselekedettel, szóval és gondolattal, tudattal vagy öntudatlanul követtünk el, és tisztíts meg minket a test és a lélek minden fertőzetétől és add meg nekünk, hogy földi létünk egész éjszakáját éber szívvel és józan értelemmel töltsük el, várva a Te Egyszülött Fiad, a mi Urunk és Istenünk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus fényes és minden ember számára látható napjának eljövetelét, amelyen a Mindenek Bírája eljő dicsőséggel, hogy mindenkinek megfizessen cselekedetei szerint. Add, hogy ne elesetten és restségben találjon bennünket, hanem éberen, a munkálkodásban tevékenyen, és készen arra, hogy vele együtt belépjünk az Ő dicsőségének és isteni csarnokának örömébe, ahol szüntelen az ünneplők hangja és végtelen a gyönyörűsége azoknak, akik a Te orcád kimondhatatlan szépségét látják. Mert Te vagy az igazi világosság, amely mindeneket megvilágosít és megszentel, és Téged dicsőít az egész teremtés mindörökké. Ámin.

II. Téged áldunk Magasságos Isten és irgalom Ura, Aki mindig hatalmas és felfoghatatlan, dicső és félelmetes dolgokat cselekszel velünk, amelyeknek nincsen száma; Aki békés álmot ajándékoztál testünk erőtlenségének és munkáinkból eredő gyöngeségének kipihenésére. Hálát adunk Néked, hogy nem pusztítottál el minket törvényszegéseinkkel együtt, hanem meghitt emberszeretetet mutattál irántunk, és minket, akik a kétségbeeséshez álltunk közel, felkeltettél, hogy dicsőítsük a Te hatalmadat. Ezért Hozzád könyörgünk, a Te mérhetetlen jóságodért világosítsd meg gondolatainkat és szemeinket, emeld fel újra az alvás kábultságától restté vált elménket és nyisd meg ajkainkat, hogy teljenek meg dicséreteddel, hogy állhatatosan dicsőítsünk és megvalljunk Téged a mindenekben és mindenki által dicsőített Istent, a kezdetnélküli Atyát, Egyszülött Fiaddal és Szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Ének Istennek Szentséges Szülőjéhez

A Te kegyelmedet énekelem, Nagyasszonyunk, és könyörgöm Hozzád, áraszd el elmémet kegyelemmel. Taníts, hogy egyenesen járjak a krisztusi parancsolatok útján. Űzd el az álmot követő csüggedést és adj új erőt a dicsőítésben való virrasztáshoz. Isteni Mennyasszony, közbenjárásaiddal szabadíts ki a bűnök kötelékéből. Éjjel és nappal őrizz engem és szabadíts meg az ellenem küzdő ellenségtől. Te, Aki az Életetadó Istent szülted, kelts életre engem a szenvedélyek halálos rabságából. Te, Aki a le nem alkonyodó Világosságot szülted, világosítsd meg elvakult lelkemet. Óh, az Úrnak csodás Palotája, tégy engem az Isteni Lélek hajlékává. Te, Aki Gyógyítónkat szülted, gyógyítsd meg lelkem régtől fogva kínzó szenvedélyeit. Vezess engem a bűnbánat ösvényére, mert az élet viharai gyötörnek. Ments meg az örök tűztől, a gonosz féregtől és a feneketlen szakadéktól. Add, hogy ne örvendjen a Sátán felettem, akit sok bűn terhel. Teremts újjá engem, érzéketlen bűnöktől elfásultat, óh Feddhetetlen. Szabadíts meg minden gyötrelemtől, és engeszteld ki irántam a mindenek Urát. Méltass arra, hogy minden szentekkel együtt örököljem a mennyei boldogságot. Szentséges Szűz, halld meg a Te romlott szolgád hangját. Add nékem a könnyek áradatát, óh Tisztaságos, amely megtisztít lelkem minden szennyfoltjától. Szívből jövő sóhajaimat viszem Eléd szüntelenül, siess közbenjárni érettem, óh Nagyasszony. Fogadd el könyörgő szolgálatomat és vidd az irgalmas Isten elé. Te, Aki az angyalok fölött állsz, emelj engem e világ kötelékei fölé. Fényhordozó mennyei Hajlék, ültess belém lelki kegyelmet. Óh Feddhetetlen, dicséretre emelem bűnöktől beszennyezett kezeimet és ajkaimat. Szabadíts meg minden lélekölő gonoszságtól állhatatosan könyörögve Krisztushoz, Akit tisztelet és hódolat illet, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Ima a mi Urunk, Jézus Krisztushoz

Nagyirgalmú és igen könyörületes Istenem, Úr Jézus Krisztus, Aki a Te nagy emberszeretetedért leszállottál és megtestesültél, hogy mindeneket üdvözíts. Most is, könyörgök Hozzád Üdvözítő, üdvözíts engem a Te kegyelmed szerint. Mert ha tetteim szerint üdvözítesz, akkor nincs kegyelem és ajándék, csupán adósság. Aki könyörületben gazdag vagy és Akinek irgalma kifejezhetetlen, Te mondottad, Krisztusom: aki hisz énbennem, élni fog, és soha nem látja meg a halált. Ha tehát a Beléd vetett hit üdvözíti a kétségbeesettet, akkor hiszek; üdvözíts engem, mert Te vagy az én Istenem és Alkotóm. Számítsd be hitem, tetteim helyett; én Istenem, ne keress bennem megigazulásra méltó cselekedeteket. Hanem hitem helyettesítsen mindent, az feleljen értem, az igazítson meg engem, az tegyen engem örök dicsőséged részesévé. Nehogy elragadjon engem a Sátán és dicsekedjék, óh Ige, hogy kiszakított a Te kezeid közül és a Te védelmed alól. Ha akarom, vagy ha nem akarnám, üdvözíts engem, Krisztusom, én Üdvözítőm; siess hamar segítségemre, mert elpusztulok, hiszen anyám méhe óta Te vagy az én Istenem. Méltass engem most Uram arra, hogy úgy megszeresselek Téged, ahogy annak idején a bűnt megszerettem, és újra restség nélkül, buzgón szolgáljak Néked, ahogy korábban a hazug Sátánt szolgáltam. Életemnek minden napján, mindenek felett Téged, az én Uramat és Istenemet akarom szolgálni, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Ima az Őrangyalhoz

Szent Angyalom, nyomorult lelkem és szenvedélyekkel teljes életem Közbenjárója! Ne hagyj el engem bűnöst, ne távozz el tőlem mértéktelenségem miatt. Ne engedd, hogy a gonosz démon hatalmába kerítsen, erőt véve halandó testemen. Erősítsd meg gyenge és erőtlen karomat, és vezess az üdvösség ösvényére. Igen, Istennek Szent Angyala, nyomorult lelkem és testem Őrizője és Védelmezője, bocsáss meg nékem mindent, amivel életemnek minden napján megbántottalak. És ha az elmúlt éjjel valamiben vétkeztem volna, akkor óvj meg engem a mai napon, és őrizz meg minden ellenséges kísértéstől, hogy semmilyen bűnnel meg ne haragítsam az én Istenemet. Könyörögj értem az Úrhoz, hogy erősítsen meg az Ő félelmében és méltasson az Ő jóságára engem, az Ő szolgáját. Ámin.

Reggeli befejező ima Istennek Szentséges Szülőjéhez

Szentséges Úrnőm, Istennek Szülője! Szent és mindenható imáiddal űzz el tőlem, a Te alázatos és nyomorult szolgádtól mindenféle csüggedést, feledékenységet, értetlenséget, nemtörődömséget; gyarló szívemből és elsötétült elmémből pedig minden szennyes, gonosz és káromló gondolatot. Oltsd el szenvedélyeim tüzét, mert szegény vagyok és nyomorult. Szabadíts meg engem minden kínzó emléktől és rossz szándéktól, és ments meg a gonosz minden mesterkedésétől. Mert áldott vagy nemzedékről nemzedékre, és dicsőített a Te legtiszteltebb neved mindörökkön örökké. Ámin.

Az optyinai sztarecek reggeli imája

Uram, add nekem, hogy lelki nyugalommal fogadjam mindazt, amit a most kezdődő nap hoz a számomra. Add, hogy teljesen rá tudjam bízni magam szent akaratodra. A nap minden órájában, és mindenben Te irányíts és gyámolíts engem. Bármilyen hírt kapnék is a nap folyamán, taníts meg nyugodt lélekkel és azzal a szilárd meggyőződéssel fogadni azt, hogy mindenben ott van a Te szent akaratod. Minden szavamban és cselekedetemben vezesd gondolataimat és érzéseimet. Bármilyen előre nem látható eseményben ne hagyd elfelejtenem, hogy minden Tőled száll alá. Taníts meg őszintén és bölcsen bánni családom minden egyes tagjával, hogy senkit fel ne zaklassak, senkit meg ne szomorítsak. Uram, adj erőt ahhoz, hogy a nap minden fáradalmát és rám váró minden eseményét el tudjam viselni. Irányítsd akaratomat, és taníts meg imádkozni, hinni, reménykedni, tűrni, megbocsátani és szeretni. Ámin.

Befejezés

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek…

Uram irgalmazz. (3-szor)

Ha pap vezeti az imát, így fejezzük be:

Adj áldást!

Pap: Urunk Jézus Krisztus, Istennek Fia, a Te Tisztaságos Anyádnak, a szentéletű és Istent hordozó Atyáinknak és minden Szenteknek közbenjárásai által üdvözíts minket.

Ha a hivők maguk olvassák az reggeli imákat, a befejezése a következő:

Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus Istenünk, irgalmazz nékünk és üdvözíts minket.

*

Esti imák

Szent Atyáink imái által Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, könyörülj rajtunk.

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, Aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te Nevedért.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Mi Atyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Irgalmazz nekünk Urunk, irgalmazz nekünk, mert minden védelmet nélkülözve ezt az esedezést ajánljuk fel Néked, mint Uralkodónak, mi bűnösök, irgalmazz nekünk.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek…

Urunk, irgalmazz nekünk, mert Tebenned bíztunk, ne lobbanj nagy haragra irántunk, vétkezéseinkről se emlékezz meg, hanem tekints le reánk most is, mint könyörületes, és ments meg minket ellenségeinktől, mert Te vagy a mi Istenünk és mi a Te néped, mindannyian a Te kezed műve vagyunk, és a Te nevedet hívjuk segítségül.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

A könyörületesség kapuját nyisd meg nékünk, Istennek áldott Szülője, hogy Tebenned bízva el ne tévedjünk, hanem megszabaduljunk Teáltalad a nyomorúságoktól, mert Te vagy a keresztények nemzetségének üdvössége.

Uram irgalmazz. (12-szer)

Örökkévaló Isten, és minden teremtés Királya, Aki arra méltattál, hogy ezt az órát megérjem, bocsásd meg bűneimet, amelyeket ezen a napon cselekedettel, szóval és gondolattal elkövettem, és tisztítsd meg, Uram, az én alázatos lelkemet a test és a lélek minden fertőzetétől; és add nekem, Uram, hogy ezen az éjszakán békességben töltsem álmomat, hogy újra fölkelve szerény fekhelyemről, kedvében járjak a Te szentséges Nevednek életemnek minden napjaiban, és legyőzzek az ellenem támadó minden látható és láthatatlan ellenséget. Ments meg engem, Uram, a hívságos gondolatoktól, amelyek megfertőznek engem, és a gonosz kívánságoktól. Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szent Antiohusz imája Úr Jézus Krisztushoz

Mindenható Urunk, az Atya Igéje, tökéletes Jézus Krisztus, könyörületed sokasága szerint soha ne hagyj el engem, a Te szolgádat, hanem lakozz bennem mindenkor. Jézus, juhaidnak jó Pásztora, ne engedj át a kígyó támadásának, és ne hagyd, hogy a Sátán kívánságának prédájává legyek, mert az enyészet magvát hordozom magamban. Imádott Uram, Istenem, Szent Királyom, Jézus Krisztus, őrizd álmomat a Te Szent Lelked be nem alkonyodó világosságával, amellyel tanítványaidat is megszentelted. Uram, adj nekem is, a Te méltatlan szolgádnak, üdvözölést nyugvóhelyemen. Világosítsd meg elmémet a Te Szent Evangéliumod ismeretének fényével, lelkemet kereszted szeretetével, szívemet a Te Igéd tisztaságával, szenvedéseid által óvd meg testemet a szenvedélyektől, gondolataimat őrizd a Te alázatoddal, és kelts fel engem kellő időben a Te dicséretedre. Mert áldott vagy a Te kezdet nélkül való Atyáddal és Szentséges Lelkeddel együtt mindörökké. Ámin.

Ima a Szent Lélekhez

Uram, Mennyei Király, Vigasztaló, Igazságnak Lelke, szánj meg és irgalmazz nekem, a Te bűnös szolgádnak. Bocsásd meg nekem, méltatlannak, mindazt, amit a mai napon Ellened vétettem, mintha nem is ember volnék, hanem az állatnál is rosszabb, és engedd el szándékos és szándéktalan, tudatosan vagy öntudatlanul elkövetett vétkezéseimet, amelyeket ifjúságom óta, vagy a rossz befogadása miatt, vagy indulatból, vagy csüggedésből elkövettem. Ha Nevedre esküdtem, vagy gondolatban káromoltam azt, vagy ha valakinek szemrehányást tettem, ha haragomban megrágalmaztam vagy megsértettem valakit, ha valami miatt megharagudtam, ha hazudtam, vagy mértéktelenül aludtam, ha a hozzám érkező nincstelent megvetettem, ha felebarátommal vitába keveredtem és megsértettem őt, ha valakit megítéltem, ha kérkedtem vagy felfuvalkodtam, ha haraggal teltem el, vagy ha imádság közben a világ hiúságain járt az eszem, ha parázna gondolataim támadtak, ha mértéktelen voltam az evésben vagy lerészegedtem, ha esztelen módon nevettem, vagy gonosz gondolatot forgattam elmémben. Ha más jóságát látva szívemet irigység járta át, vagy ha illetlenségeket beszéltem, vagy felebarátom bűneit kinevettem, holott az én vétkezéseimnek nincs is száma. Ha rest voltam az imádságban, vagy ha bármi egyéb gonosz dolgot tettem, amire nem emlékszem, mert mindezeket és még nagyobb bűnöket is elkövettem Ellened. Irgalmazz nékem, én Uram és Teremtőm, a Te csüggedt és méltatlan szolgádnak, nézd el, engedd el és bocsásd meg vétkezéseimet, mint jóságos és emberszerető, hogy békességben térjek nyugovóra és töltsem álmomat, én parázna és szánalmas bűnös, és hogy imádhassam, énekeljem és dicsőíthessem a Te legtiszteltebb Nevedet, az Atyával és az Ő Egyszülött Fiával együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Nagy Szent Makáriosz imája

Hogyan háláljam meg, vagy mit adjak Néked ajándékul, kegyes és halhatatlan Királyom, kegyelmes és emberszerető Uram? Mert bár rest voltam a Te szolgálatodban, és semmi jót nem cselekedtem, mégis megtérésemet és lelkem üdvözülését munkálva elvezettél a mai nap végére. Légy irgalmas hozzám, bűnöshöz, aki híjával vagyok minden jó cselekedetnek. Támaszd fel mérhetetlen vétkektől beszennyezett és elbukott lelkemet, és vedd el tőlem ezen múlandó élet minden gonosz gondolatát. Egyedül bűn nélkül való Uram, bocsásd meg bűneimet, amelyeket ezen a napon tudattal vagy öntudatlanul, szóval és cselekedettel, gondolattal és minden érzékemmel elkövettem Ellened. Te Magad isteni hatalmaddal, kimondhatatlan emberszereteteddel és erőddel oltalmazz és őrizz meg engem minden ellenséges támadástól. Tisztíts meg engem, Istenem, tisztíts meg bűneim sokaságától! Légy hozzám könyörületes, Uram, hogy megszabaduljak a gonosz csapdáiból, és mentsd meg szenvedélyekkel teljes lelkemet, és midőn eljössz a Te dicsőségedben, ragyogtasd fel rajtam a Te orcád világosságát. Most pedig engedd, hogy elítéltetés nélkül merüljek álomba, őrizd meg szolgádat minden képzelgéstől és zavaró gondolattól, űzz el tőlem minden sátáni mesterkedést, és világosítsd meg szívem értelmi szemeit, hogy ne merüljek halálos álomba. Küldd el számomra a béke angyalát, lelkem és testem őrizőjét és vezérlőjét, hogy megszabadítson ellenségeimtől, és hogy felkelve fekhelyemről hálaadással járulhassak Eléd. Igen, Uram, hallgasd meg a Te – akaratában és lelkiismeretében – bűnös és gyarló szolgádat. Add, hogy felkelve a Te Igédet tanuljam, és angyalaiddal messzire űzd tőlem az ördögi csüggedést, hogy áldjam a Te szent nevedet és dicsőíthessem és magasztalhassam Istennek tisztaságos Szülőjét, Máriát, Akit nekünk, bűnösöknek, közbenjáróként adtál, fogadd el értünk mondott imáit, mert Ő a Te emberszeretetedet utánozva, nem szűnik meg imádkozni érettünk. Az Ő közbenjárása, a drága Kereszt jele által és minden szentjeid kedvéért őrizd meg gyarló lelkemet, Jézus Krisztus Istenünk, mert szent és fölöttébb dicsőített vagy mindörökké. Ámin.

Én Uram Istenem, ha ezen a napon valamit is vétettem volna szóban, cselekedetben, vagy gondolatban, bocsásd meg nekem, mint jóságos és emberszerető. Békés és nyugodalmas álmot ajándékozz nekem, és ments meg engem a gonosznak minden befolyásától és ármánykodásától. Küldd le őrangyalodat, aki oltalmaz és megőriz engem minden rossztól, mert Te vagy a mi lelkünk és testünk őrizője, és Néked zengünk dicsőséget, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Urunk, Istenünk, Akiben hiszünk és Akinek nevét minden névnél gyakrabban szólítjuk! Add nekünk, nyugovóra térőknek, hogy lelkünk és testünk megpihenjen, őrizz meg minket mindenféle képzelgéstől és sötét kéjvágytól. Őrizz meg a szenvedélyek rohamától, oltsd el testi vágyaink fellobbanását. Add, hogy szavainkban és tetteinkben tisztán maradjunk meg, hogy jó cselekedetekben teljes életet élve ne essünk el a Te megígért javaidtól, mert áldott vagy mindörökké. Ámin.

Aranyszájú Szent János imája

Uram, ne vond meg tőlem a Te mennyei javaidat. Uram, szabadíts meg az örök kínoktól. Uram, ha értelemmel vagy gondolattal, szóval vagy cselekedettel vétkeztem Ellened, bocsáss meg nékem. Uram, szabadíts meg minden tudatlanságtól, feledékenységtől, kishitűségtől és megkövült érzéketlenségtől. Uram, ments meg engem minden kísértéstől. Uram, világosítsd meg a gonosz kívánságoktól elsötétült szívemet. Uram, én, mint ember vétkeztem Ellened, de Te, mint könyörületes Isten, látva lelkem erőtlenségét, irgalmazz nékem. Uram, küldd segítségemre a Te kegyelmedet, hogy dicsőítsem a Te szent nevedet. Úr Jézus Krisztus, jegyezz be engem, a Te szolgádat az élet könyvébe, és adj nekem boldog véget. Uram, Istenem, bár semmi jót nem cselekedtem Teelőtted, mégis a Te kegyelmed szerint, add, hogy elkezdhessem tenni a jót. Uram, hintsd meg szívemet a Te kegyelmed harmatával. Mennynek és földnek Ura, emlékezz meg rólam, a Te bűnös, romlott, és tisztátalan szolgádról a Te országodban. Ámin.

Uram, fogadd el bűnbánatomat. Uram, ne hagyj el engem. Uram, ne vígy engem kísértésbe. Uram, add, hogy a jó szándék vezessen. Uram, adj nekem könnyeket, a halálra való emlékezést és szívbéli töredelmet. Uram, add nekem bűneim megvallásának a gondolatát. Uram, adj nekem alázatot, tisztaságot és engedelmességet. Uram, adj nekem türelmet, nagylelkűséget és szelídséget. Uram, ültesd belém a jótettek gyökerét és szívembe a Te félelmedet. Uram, méltass engem arra, hogy teljes lelkemmel és elmémmel szeresselek, és mindenben a Te akaratodat teljesítsem. Uram, oltalmazz engem az ellenséges szándékú emberektől, a démonoktól és a szenvedélyektől és minden egyéb ártalmas dologtól. Uram, Te mindent tudsz és mindent megtehetsz, amit akarsz, legyen meg bennem, bűnösben is a Te akaratod, mert áldott vagy mindörökké. Ámin.

Ima az Úr Jézus Krisztushoz

Úr Jézus Krisztus, Isten Fia, a Te legtiszteltebb Anyád, a Testnélküli Angyalok, a Te Prófétád, Előhírnököd és Keresztelőd, az Istentől ihletett apostolok, a tündöklő és győzedelmes vértanúk, a szentéletű és Istent hordozó atyák és minden szentek imáiért szabadíts meg a mostani ördögi támadástól. Igen, Uram és Alkotóm, mert nem akarod a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. Adj megtérést nekem, nyomorultnak és méltatlannak is. Ments ki engem a pusztító kígyó tátongó szájából, amely élve akar elnyelni és a pokolba juttatni. Igen, Uram, Vigasztalásom, Aki értem, nyomorultért testet öltöttél, ments ki engem a nyomorúságból és adj vigasztalást az én nyomorult lelkemnek. Ültesd szívembe a Te parancsaid teljesítését, és segíts, hogy felhagyjak minden gonosz tettel, és így elnyerjem a Te kegyelmedet, mert Tebenned reménykedem, Uram, ments meg engem!

Péter sztudioni szerzetes imája Istennek Szentséges Szülőjéhez

Istennek Tisztaságos Anyja, én, nyomorult leborulva esedezem Hozzád. Te, Királynőm, tudod, hogy szüntelenül megharagítom vétkezéseimmel a Te Fiadat, az én Istenemet, és bár sokszor bánom, a bűnbánatban is rettegek, nehogy az Úr elpusztítson, hiszen Isten előtt hazugnak találtatom, mert még abban az órában ugyanazokat cselekszem. Tudván ezt, Úrnőm, Istennek Szülője, Nagyasszonyunk, esedezem Hozzád, irgalmazz nekem, erősíts meg engem, és add, hogy a jót cselekedjem. Hiszen, Te, Úrnőm, Istennek Szülője, tudod, hogy gyűlölöm gonosz tetteimet, és teljes elmémmel szeretem az én Istenem törvényét. Tisztaságos Nagyasszonyom, nem tudom miért van az, hogy amit gyűlölök, azt szeretem, a jót pedig elkerülöm. Tisztaságos, ne engedd, hogy az én akaratom teljesüljön, mert nem Istennek tetsző az, hanem legyen meg a Te Fiad és az én Istenem akarata. Ő üdvözítsen és világosítson meg engem, és adja meg nekem a Szent Lélek kegyelmét, hogy mostantól fogva ne a rosszat tegyem, hanem életem hátralévő részében a Te Fiad parancsai szerint éljek, mert Őt illeti minden dicsőség, tisztelet és hatalom, az Ő kezdet nélkül való Atyjával és szentséges, jóságos és életet adó Lelkével együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Ima Istennek Szentséges Szülőjéhez

Jóságos Királynak jóságos Anyja, Istennek tisztaságos és fölöttébb áldott Szülője, Mária! Áraszd az én szenvedélyekkel teljes lelkemre a Te Fiadnak és a mi Istenünknek irgalmát, és a Te imáiddal vezérelj engem a jó cselekedetekre, hogy életemnek hátralévő idejét vétek nélkül tölthessem el, és megtaláljam Teáltalad a Paradicsomot, Istennek Szűz Szülője, Egyedülvaló Tiszta és Áldott.

Ima a Szent Őrangyalhoz

Krisztusnak Angyala, én szent Őrizőm, lelkem és testem Oltalmazója, bocsásd meg nékem mindazt, amit a mai napon Ellened vétettem, és szabadíts meg az ellenséges ördög minden gonoszságától, hogy semminemű bűnnel meg ne haragítsam az én Istenemet. Imádkozz hát érettem, bűnös és méltatlan szolgáért, hogy méltónak találtassam a Szentséges Háromságnak, az én Uram Jézus Krisztus Anyjának és minden szenteknek kegyelmére és irgalmára. Ámin.

Imák Istennek Szentséges Szülőjéhez

Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen Menyasszony!

Legdicsőségesebb Örökszűz, Istennek áldott Szülője, vezesd a mi imádságunkat a Te Fiad és a mi Istenünk elé, és esedezz, hogy üdvözítse Teáltalad a mi lelkünket.

Minden reménységemet Tehozzád fűzöm, Istennek Anyja, őrizz meg engem a Te oltalmad alatt.

Istennek Szűz Szülője, ne vess meg engem bűnöst, aki a Te segítségedért és közbenjárásodért esedezem. Tebenned reménykedik az én lelkem, irgalmazz nékem.

Damaszkuszi Szent János imája, amelyet ágyadra mutatva mondj

Emberszerető Uralkodó, vajon ravatallá válik-e ágyam, vagy nyomorult lelkemre új nap virrad? Íme, előttem van ravatalom, itt áll előttem a halál! Félek, Uram, ítéletedtől és az örök szenvedéstől, mégis továbbra is a rosszat teszem, szüntelenül megharagítva Téged, az én Uramat és Istenemet, a Te tisztaságos Anyádat, minden Mennyei Hatalmat és Szent Őrangyalomat. Tudom, Uram, hogy nem vagyok méltó a Te emberszeretetedre, és megérdemlek minden ítéletet és szenvedést, mégis, Uram, akár akarom, akár nem, üdvözíts engem! Mert ha az igazat üdvözíted, abban nincs semmi nagyszerű, és ha a tisztának irgalmazol, abban sincs semmi csodálatraméltó, mert ők méltók a Te irgalmadra. De rajtam, bűnösön jelentsd ki irgalmadat, hogy gonoszságaim ne múlják felül a Te kimondhatatlan jóságodat és könyörületedet, tégy velem a Te akaratod szerint!

A következő imákat földig hajlással fejezd be:

Hódolok Előtted, Szentséges, Egylényegű, Életetadó és Oszthatatlan Háromság: Atya, Fiú és Szent Lélek. Hiszek Tebenned és megvallva Téged, hálát adok Néked; áldalak, dicsőítelek, tisztellek és magasztallak Téged és könyörgök Hozzád: könyörülj rajtam, a Te méltatlan szolgádon. (3-szor)

Hódolok Előtted, Istennek Szentséges Szülője, Aki szüléseddel megmutattad nékünk az igazi világosságot, égnek és földnek Királynője, reményvesztettek Reménysége, elesettek Segítője, és minden bűnös Közbenjárója. Te takarj be és védj meg engem minden lelki és testi szükségtől, és kérlek, hogy mindenható imáiddal légy az én közbenjáróm. (1-szer)

Istennek Szentséges Szülője, Nagyasszonyunk, fogadd ezt a szerény imádságot és vidd a Te Fiad, a mi Istenünk elé, hogy üdvözítse és világosítsa meg Teáltalad a mi lelkünket. (1-szer)

Minden Mennyei Rendek, Szeráfok, Kerubok, Trónusok, Hatalmak, Uralmak, Erők, Fejedelmek, Arkangyalok és Angyalok könyörgöm és esedezem Hozzátok, hogy imádkozzatok Istenhez értem, bűnösért. (1-szer)

Az Úr Prófétája, Előhírnöke és Keresztelője, Szent János, Aki Krisztusért szenvedtél, bizodalmad lévén az Uralkodóhoz, imádkozz értem, bűnösért, hogy üdvözüljek a Te imáid által. (1-szer)

Istennek szent apostolai, prófétái, vértanúi, szentjei, böjtölők, szentéletűek, remeték, szerzetesek, pátriárkák és minden szentek, akik Krisztusért szenvedtetek, és bizodalmat nyertetek az Uralkodóhoz, imádkozzatok értem bűnösért, hogy üdvözüljek a Ti imáitok által. (1-szer)

Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Vazul, Dialógus Szent Gergely, Csodatévő Szent Miklós és minden szent főpapok, segítsetek és irgalmazzatok nékem Isten előtti imáitokkal és közbenjárásotokkal. (1-szer)

Szentéletű és Istent hordozó atyáink, Antal, Theodósziosz, Efthímiosz, Theoktisztosz, Száva, Onúfriosz, Varszanúfiosz, Paísziosz, Legegyszerűbb Szent Pál, Márk és minden szentéletűek, könyörögjetek Istenhez értem, bűnösért. (1-szer)

Minden szent anyák, kenetvivő asszonyok, vértanúnők, szentéletűek, szüzek és Szent Borbála nagyvértanú, akik méltóképpen szolgáltatok Krisztusnak, könyörögjetek Istenhez értem, bűnösért. (1-szer)

Az Úr drága és életetadó Keresztjének győzhetetlen és isteni ereje, ne hagyj el engem, bűnöst, hanem erőddel oltalmazz meg minden lelki és testi kísértéstől. (1-szer)

Tisztaságos Úrnőnk, Istennek Szülője, minden keresztény Reménysége, Rajtad kívül nincs más reményünk és támaszunk, feddhetetlen Úrnőm, Istennek Szülője, Nagyasszonyunk, Krisztus Istenünknek Anyja. Irgalmazz és ments meg engem minden gonoszságtól, kérd a Te könyörületes Fiadat, az én Istenemet, hogy könyörüljön nyomorult lelkemen, mentsen meg az örök szenvedéstől, és méltasson az Ő országára. (1-szer)

Istennek Angyala, én szent őrizőm, takarj be jóságod szárnyaival, és távolíts el tőlem minden gonosz, ördögi mesterkedést és imádkozz Istenhez értem, bűnösért. (1-szer)

Miközben lefekszel ágyadra, mondd a következőket:

Világosítsd meg szemeimet, Krisztus Isten, hogy ne merüljek halálos álomba, és ne mondhassa ellenségem, hogy legyőzött engem.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek…

Istenem, oltalmazd az én lelkemet, mert sok veszély leselkedik rám, ments meg ezektől Jóságos, mint Emberszerető.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Állhatatosan dicsőítsük Istennek Anyját, Aki a szent angyaloknál is szentebb, és szívünkkel és ajkainkkal valljuk meg Őt Isten Szülőjének, mert valóban a megtestesült Istent szülte nékünk, és szüntelenül imádkozik a mi lelkünkért.

Ezután csókold meg keresztedet, és a kereszttel vess keresztet ágyadra, majd ugyanígy minden irányba és mondd a következő imát a drága Kereszthez:

Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az Ő ellenségei, és meneküljenek az Ő színe elől, akik gyűlölik Őt. Amiként szertefoszlik a füst, úgy oszoljanak széjjel; amiképpen elolvad a viasz a tűz közelségétől, úgy vesszenek el az ördögök azoknak a színe elől, akik szeretik az Istent és magukat a kereszt jelével megjelölik, és örvendezve mondják: Örvendezz az Úrnak legdrágább és életetadó Keresztje, amely elűzöd az ördögöket a Rajtad megfeszített Jézus Krisztus Urunk erejével, aki alászállott a pokolba és eltiporta az ördög hatalmát, és nekünk Téged ajándékozott, az Ő drága Keresztjét, minden támadónak elűzésére. Óh, az Úrnak legdrágább és életetadó Keresztje! Segíts minket Istennek szentséges Szülőjével és minden szentekkel együtt mindörökké. Ámin.

Nézd el, engedd el, bocsásd meg, Isten, a mi vétkezéseinket, amelyeket szándékosan és szándéktalanul, cselekedettel és szóval, tudattal ��s öntudatlanul, éjjel és nappal, értelemmel és gondolattal elkövettünk; mindezeket bocsásd meg nekünk, mint jóságos és Emberszerető.

Emberszerető Urunk, bocsáss meg mindazoknak, akik gyűlölnek és akik megbántottak minket. Tégy jót jótevőinkkel. Felebarátainknak és rokonainknak adj üdvösségükre szóló bűnbocsánatot és örök életet. Látogasd meg a betegeket, és adj nekik gyógyulást. Vezéreld a tengeren lévőket, utazz együtt az úton lévőkkel. Segítsd igazhitű Egyházadat. A bennünket szolgálóknak és a rajtunk könyörülőknek bocsásd meg bűneiket. A Te nagy irgalmasságod szerint irgalmazz mindazoknak, akik meghagyták nekünk, méltatlanoknak, hogy imádkozzunk érettük. Emlékezz meg, Uram, eddig elhunyt atyáinkról, testvéreinkről és nyugosztald őket a Te orcád látásának világosságában. Emlékezz meg, Uram, fogságban lévő testvéreinkről, és mentsd meg őket minden veszedelemtől. Emlékezz meg, Uram, azokról, akik szent templomaidban gyümölcsöket hoznak és jót cselekszenek, és add meg nekik az üdvösségre szóló bűnbocsánatot és az örök életet. Emlékezz meg rólunk is, alázatos, bűnös és méltatlan szolgáidról, világosítsd meg értelmünket a Te ismereted világosságával, vezess minket a Te parancsolataid ösvényén, a mi tisztaságos Úrnőnk, Istennek Szentséges Szülője és Örökszűz Mária és minden szentjeid imái által, mert áldott vagy mindörökkön örökké. Ámin.

Mindennapi bűnvallás

Megvallom Néked, Teremtő Istenemnek, a Szent Háromságban dicsőített és imádott Egy Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, minden bűnömet, amelyet életemnek minden napján, minden órájában, ebben az időben és az elmúlt nappalok és éjszakák során követtem el, cselekedettel, szóval, gondolattal, falánksággal, részegséggel, titkon evéssel, üres fecsegéssel, csüggedéssel, lustasággal, ellenkezéssel, engedetlenséggel, rágalmazással, ítélkezéssel, hanyagsággal, önzéssel, telhetetlenséggel, erőszakoskodással, hazugsággal, csalással, kapzsisággal, irigységgel, haraggal és minden érzékemmel: látással, hallással, szaglással, ízleléssel, érintéssel és minden testi és lelki érzékemmel, és amelyekkel Téged, az én Istenemet és Teremtőmet megharagítottalak, és felebarátommal igazságtalanságot cselekedtem. Aki mindezekben vétkes vagyok, megjelenek Előtted, az én Istenem előtt, mert megvan énbennem a bűnbánat szándéka, csak Te, Uram, Istenem, segíts meg. Könnyes szemmel, alázattal esedezem Hozzád: bocsásd meg könyörületeddel eddigi vétkezéseimet, és oldozz fel mindezek alól, mint jóságos és emberszerető.

Szent Ioaníkiosz imája

Reménységem az Atya, menedékem a Fiú, oltalmam a Szent Lélek; Szent Háromság, dicsőség Néked.

Valóban méltó boldognak nevezni Téged…

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek…

Uram irgalmazz. (3-szor)

Ha pap vezeti az imát, így fejezzük be:

Adj áldást!

Pap: Urunk Jézus Krisztus, Istennek Fia, a Te Tisztaságos Anyádnak, a szentéletű és Istent hordozó Atyáinknak és minden Szenteknek közbenjárásai által üdvözíts minket.

Ha a hivők maguk olvassák az esti imákat, a befejezése a következő:

Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus Istenünk, irgalmazz nékünk és üdvözíts minket.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.